உணவுப் பொருட்களிலிருந்து கொழுப்பை அகற்றக்கோரும் நுகர்வோர் அமைப்புகள்