சென்னையில் உயர் இரத்த அழுத்த பராமரிப்பு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம்

Sun, 05/03/2023 - 15:01

'The multi-stakeholder consultation on hypertension care and control' event organised by CAG brought together several well regarded doctors and nutritionists. They called for mass awareness, identification and treatment programmes.

 

Please find the following Print Media and Online Media coverages:

  1. சென்னையில் உயர் இரத்த அழுத்த பராமரிப்பு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் 

consumers

consumers

consumersconsumers

Date of Publication
Media Coverage Type