Skip to main content

தமிழ் நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் செயல்பாடுகளை ஆராய்தல்

தமிழ் நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் செயல்பாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, அதன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்புடைய பணிகளை மேம்படுத்துவது பற்றிய சிஏஜி அறிக்கையின் சுருக்கம் பூவுலகு இதழில் வெளியாகியுள்ளது.  

CAG

CAG

CAG

CAG

Date of Publication
Media Coverage Type
Source
Author