டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் -  நீங்கள் கிளிக் செய்வதில் கவனமாக இருங்கள்!

Fri, 25/03/2022 - 15:17
Author

வலுவான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைத் தவிர, டிஜிட்டல் நிதி சேவைகளை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த நுகர்வோர்கள் விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம்.  'டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் -  "நீங்கள் கிளிக் செய்வதில் கவனமாக இருங்கள்!" என்கின்ற இந்த புத்தகம் நுகர்வோர்கள் தங்கள் தகவல்களையும் தரவையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் வழிகளை பட்டியலிடுகிறது.

Resource Type

Digital Transactions - careful what you click!

Fri, 25/03/2022 - 09:34
Author

Apart from robust security measures, we need vigilant consumers to keep financial digital services safe and secure. The booklet 'Digital Transactions - careful what you click!' lists out ways in which consumers can keep their information and data safe. #DigitalBanking #Inclusive

Licence type
Resource Type

Social Media Poster: Climate Change - Impact on Pregnant Women

Thu, 24/03/2022 - 14:34
Author

As global temperatures and emissions rise, so does the impact of climate change especially on the health of pregnant women and developing foetuses. In a study by JAMA Network Open, air pollutants have the ability to go deep into a mother's lungs, threatening her pulmonary health.

#ClimateChange #Environment #Earth #Green #GlobalWarming #ClimateActionNow #Deforestation #ClimateCrisis #GreenNewDeal #BuildBackBetter #ActForEarth#ClimateCrisis #SaveEarth #ActNow

climate change

climate change

climate change

Licence type
Resource Type

Social Media Poster: FoPL - Dietary Shift and Diet Quality in India

Wed, 23/03/2022 - 15:33
Author

In India, commercially sold foods are supposed to contain less than 2% fats, as this is a known 'nutrient of concern' and connected to the rising number of rising cardiovascular deaths in India. On the other hand, the consumption of vanaspati (widely used in restaurants, by street vendors and in the preparation of processed foods ) in India has risen by 51% in recent decades. So how much of this is ending up in our bodies? We now need food labels that tell us if these food standards are being kept.

#FoodLabelsSaveLives #KnowWhatYouEat #GlobalHealth #HealthyIndia #WarningLabels #HealthForAll #PolicyChangeSavesLives #AzadiKaAmritMahotsav #JagoGrahakJago #ConsumerProtection

consumer rights

Licence type
Resource Type

Social Media Poster: Sustainable Transport - Disability Rights

Tue, 22/03/2022 - 17:23
Author

By law, all public spaces should be accessible by the disabled (Rights of Persons with Disabilities Act 2016). However, this remains only on paper, as we were woefully reminded by Mr. K. Raghuraman (disability activist), who spoke at the second National Pedestrians' Conference. Our public spaces must be designed keeping in mind the dignity of all users. It's time we saw the law in action!

#OneCityForAll #InclusiveCities #Accessibility #DisabilityRights #InclusionMatters 

road safety

Licence type
Resource Type

National Pedestrians’ Conference 2022

Sun, 20/03/2022 - 11:58

The second National Pedestrian Conference organized by SUM Net India in Chennai brought together pedestrian voices, in an effort to create and implement walker-friendly roads and spaces. The event was held on the 11th and 12th of March, 2022 with a keynote address by Ms. Santha Sheela Nair, IAS (retd.).

Licence type
Resource Type

Social Media Poster: Global Recycling Day 2022

Fri, 18/03/2022 - 12:12
Author

#Recycling is unfortunately touted as the solution to #EndPlasticPollution. Companies want us to believe that as long as plastic is recycled consistently, there is nothing wrong with the vast amounts of plastic they are producing.

What they #FailedToMention is that 1) not all plastic are recyclable 2) even recyclable plastics are not recyclable everywhere - the technology specific to that type of plastic needs to be available 3) plastics are not recyclable endlessly - after a period of recycling, every bit of plastic ever produced will only end up in the landfill or an incinerator.

#UNEA #EndPlasticPollution #ZeroWasteLiving #SaveThePlanet #GoGreen #Sustainability #GlobalRecyclingDay

climate change

Licence type
Resource Type

Press Release: Guidelines for Safe Digital Transaction | World Consumer Rights Day 2022

Fri, 18/03/2022 - 09:09
Author

The internet has transformed how financial services work. It has brought in ease and convenience at levels we have never known before. But along with this have come the scams - clever, complicated schemes that either steal our identity and then our money or get us to willingly part with our money, and personal details. No one is exempt from this; but particularly vulnerable are the senior citizens and semi-literate population who have been forced to come to terms with a cashless society. The consumer guidance seminar on safe financial services organised by Citizen consumer civic Action Group, together with FEDCOT brought together experts to speak directly to consumers on staying safe online.

 

Licence type
Resource Type

Social Media Poster: Climate Change - Impact on Earth's Hydrological Cycle

Thu, 17/03/2022 - 19:05
Author

According to a recent Nature research paper, #ClimateChange has intensified the global water cycle by up to 7.4% when compared with previous modelling estimates of 2% to 4%. This will pose a serious challenge to global ecosystems & humanity https://buff.ly/3KL3am5 #Climate #Environment #GlobalWarming #ClimateActionNow #GreenNewDeal #BuildBackBetter #ActForEarth#ClimateCrisis #SaveEarth #ActNow

climate changeclimate change

climate change

Licence type
Resource Type