டிரான்ஸ் கொழுப்பு உடலுக்கு ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் குறித்து இணையவழி விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்