தமிழ்நாட்டில் மேற்கூரை சோலார் அமைப்பதற்கான வழிகாட்டி

Fri, 01/01/2021 - 07:48

இந்த வழிகாட்டியானது, தமிழ்நாட்டில் மின்பகிர்மானக் கட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு மேற்கூரை சோலார் அமைப்பை நிறுவுவதற்கான, படிப்படியான வழிமுறைகளை விளக்கக்கூடிய ஒரு எளிய செயல்முறை வழிகாட்டி ஆகும். 

Source
Licence type

Rooftop Solar Installation Guide for Tamil Nadu

Fri, 01/01/2021 - 07:42

A simple practical guide for installing a grid-connected rooftop solar PV system in the state of Tamil Nadu. This guide walks the consumer through a step by step process of a successful rooftop solar installation.

Source
Licence type

National Energy Conservation Day 2020

Mon, 14/12/2020 - 10:01

Our daily efforts to save energy not only reduce our energy bills, but also let our country achieve international goals for the reduction of GHG emissions, reduce fossil fuel usage, and provide a wide range of benefits to the society. "If we save today, we shall survive tomorrow".

Image
Nat Energy Cons Day 2020 1

This National Energy Conservation Day, let's all take a pledge to conserve energy! Let's rethink how we use electricity! We pledge to replace our old appliances with energy-efficient ones, switch off unnecessary appliances, to reduce our overall energy consumption! 

Image
National Energy Cons Day 2020 2
Licence type