Skip to main content

நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலநிலை மாற்ற பாடப்புத்தகம் (FOCUS - காலநிலை மாற்றம் - அறிவியல் கற்போம்)

Author

காலநிலை மாற்றம் குறித்த மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாடப்புத்தகமான FOCUS, நீங்கள் இப்போது பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம். 12-14 வயதுடைய நடுநிலைப் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்காகவே இந்தப் புத்தகம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. காலநிலை மாற்ற உலகில் ஊடுருவி, காலநிலை மாற்றத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் அவற்றைப் பற்றி பேசுவதற்கும் இளம் மனங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் எங்கள் பணியில் எங்களுடன் சேருங்கள். ஒன்றாக, நமது உலகத்திற்கு நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியும். உயர்தர அச்சுப் பதிப்பை விரும்புவோருக்கு, helpdesk@cag.org.in மின்னஞ்சலுக்கு எழுதுங்கள்.

Licence type
Resource Type

Climate Change - Impact on butterfly population

Author

Butterflies & moths, sensitive to environmental changes, are vital bioindicators of ecosystem health. Their declining populations have serious implications, impacting animals like bats, birds, & insects reliant on them as a food source.

CAG

Licence type
Resource Type

Road Safety - Right of Way - Roundabouts

Author

Roundabouts are a safer and a more user-friendly alternative to traditional crossroads as they do not interrupt traffic flow. Traffic does not need to stop; simply yield, allowing the junction to handle more traffic in the same amount of time. Wait and allow people already in the roundabout to move out before entering in.

CAG

Licence type
Resource Type

International Women's Day 2024

Author

Road infrastructure is designed for men - bus step heights & duration of #pedestrian lights for example. Safety is a crucial missing link in road design. Pedestrian infrastructure like foot overbridges & subways tend to be dark, unwelcoming spaces that are unsafe for #women. This International #WomensDay, let us focus on improving & revamping our public infrastructure to be inclusive.

Licence type
Resource Type

Harnessing Patient Voices on Hypertension

Hypertension (high blood pressure) is a medical condition where the pressure exerted by the blood on the inner walls of blood vessels is high. This incidence of blood pressure is rising, driven by obesity,  sedentary lifestyles, and modern diets that comprise processed foods high in fats, sugar and salt. Hypertension often has no symptoms and so it is called the ‘silent killer’. It can become serious if left unidentified and untreated. Hypertension is the underlying and leading cause of cardiovascular disease and premature death worldwide (World Health Organisation). Building awareness among the public about the dangers of hypertension therefore remains an essential aspect of managing this rapidly rising condition.

Hypertension accounts for about half of all heart disease and stroke-related deaths worldwide (World Heart Foundation). A worrying trend is the increase in the prevalence of hypertension in low and middle-income countries, almost two-thirds of adults aged between 30-79 live here. Unfortunately, 46% of adults in the world are not aware of their conditions. Large vulnerable populations in India live under significant risk of heart attacks and strokes, when hypertension is a condition that can be detected with minimal diagnostic equipment even at primary health care centres. Even treatment costs of the disease are low compared to most other non-communicable diseases (NCDs) prevalent in India. Despite this, India alone has more than 200 million people who are hypertensive or diagnosed with high blood pressure, with a mere 20 million having it under control.

Globally, WHO has set a target to reduce the prevalence of hypertension by 33% by 2030. It is therefore obligatory that routine screening and treatment be made accessible to the last mile if we intend to contain its rise.

Climate Change - Risk of preterm births

Author

A recent study by UWA research analysed global data from 163 health studies revealing a correlation between climate-induced extremes & preterm births, and exacerbated  respiratory diseases, mortality, and morbidity in all children. #ActOnClimate

CAG

Licence type
Resource Type

Road Safety - Right of way rules

Author

Not sure what to do at those unmarked junctions? Who goes first? Who waits? Right of way rules are crucial to road safety. But for them to work, we all need to keep the same rule, and keep it consistently. Join us as we take you through some of these rules #DriveSafe 

road safety

Licence type
Resource Type

Current News: Volume IX, Issue 2, February 2024

Highlights

  • Considerations Before Buying an EV Two Wheeler (Part -2)
  • Poster Series (Part -1)
  • Tangedco split into three to reduce debt and improve efficiency 
  • Government amends Electricity (Rights of Consumers) Rules; amended Rules will further empower consumers, says Union Power and New & Renewable Energy Minister
  • Record US renewable energy investment not enough to meet climate goals: report
  • Consumer Focus - Ombudsman Case

Plus Publications/Regulations:

Author

International Waste Pickers Day 2024

Author

There are an estimated 20 million waste pickers worldwide, who make our lives bearable just by doing those jobs no one wants. Why not try and get to know your local waste picker? You will see for yourself, how enterprising and resilient they are. More importantly, you will see how important the job they do is - without them our homes, streets and neighbourhoods will be reduced to stink and decay. #InternationalWastepickersDay

Licence type
Resource Type

Climate Change - 'Megaswarms'

Author

Described as the most destructive migratory pests, locusts travel in swarms covering 50 to over 100 km daily. Each swarm, having tens of millions of locusts, can consume the daily food supply of thousands of people, posing a threat to the global food chain.

climate change

Licence type
Resource Type